Avís legal

Aquestes condicions generals (a partir d’ara les “Condicions Generals”) regulen l’ús de tots els serveis d’aquest lloc web (a partir d’ara “el portal”) que la companyia MG OSONA IMMOBLES DE GESTIO, S.L. (a partir d’ara “l’empresa”) posa a disposició dels usuaris d’internet. Per la simple utilització del Portal l’usuari expressa la plena acceptació i sense reserves de les mateixes, les quals podran ser modificades per l’empresa en qualsevol moment. Els usuaris es veuen així mateix, sotmesos a totes aquelles condicions particulars, avisos o reglaments d’instruccions que es posin en el seu coneixement, en relació amb continguts o serveis concrets.

MG OSONA IMMOBLES DE GESTIO, S.L. no es fa responsable en cap concepte per cap tipus de dany que poguessin ocasionar els usuaris a la present pàgina Web, o a qualsevol altra, per l’ús il·legal o indegut de la mateixa, o dels continguts i informacions accessibles o facilitades a través d’ella .

L’empresa no garanteix la disponibilitat i continuïtat del funcionament del Portal, dels seus serveis i els seus continguts, si fos raonablement possible, l’empresa avisarà prèviament de les interrupcions en el funcionament dels mateixos. L’empresa no és responsable dels danys o perjudicis de qualsevol naturalesa que puguin ocasionar-se per la falta de disponibilitat o de continuïtat del Portal o de qualsevol dels seus serveis, o pels errors en l’accés a les diferents pàgines web del Portal o aquelles des de les quals es presten determinats serveis.

Tota la documentació inclosa en aquesta pàgina Web referent a les diferents promocions o béns immobles, és merament orientativa i està sotmesa a possibles canvis exigits per l’evolució tècnica dels projectes i la seva execució (preus, gràfics, plànols, …). En cap cas aquesta informació constitueix document contractual.

L’empresa no és en cap cas responsable, ni de forma directa ni subsidiària, per cap contingut, informació, comunicació, opinió o manifestació de qualsevol tipus que tingui el seu origen en l’usuari o qualsevol persona o entitat i que es comuniqui, difongui, transmeti o exhibeixi a través dels serveis del Portal.

El Portal posa a disposició dels usuaris dispositius tècnics d’enllaços, ja siguin links, directoris o eines de cerca, els quals permeten l’accés a pàgines web o llocs que són gestionats per tercers. L’empresa no exerceix cap titularitat sobre els mateixos, i no comercialitza ni ofereix els continguts i serveis que continguin, per tant no assumeix cap responsabilitat ni directa ni subsidiària sobre aquestes pàgines web o sites.

Queda prohibida qualsevol modalitat d’explotació, incloent-hi tota mena de reproducció, distribució, cessió a tercers, comunicació pública i transformació, mitjançant qualsevol tipus de suport i mitjà, de les dades contingudes al portal, sense autorització prèvia i expressa dels seus titulars respectius. L’incompliment d’aquesta prohibició podrà constituir una infracció que la legislació vigent pot sancionar.

MG OSONA IMMOBLES DE GESTIO, S.L. es reserva el dret de suspendre l’accés a la seva pàgina web, sense previ avís, de forma discrecional i temporal, per raons tècniques o de qualsevol altra índole, podent així mateix modificar unilateralment tant les condicions d’accés, com la totalitat o part dels continguts en ella inclosos.

MG OSONA IMMOBLES DE GESTIO, S.L. posa en el seu coneixement que en cas de demanar dades de caràcter personal, aquests seran tractades de forma secreta i confidencial i la seva recollida té com a finalitat la gestió i prestació dels serveis oferts per l’empresa en el Portal en cada moment, informant que s’estan complint les condicions de seguretat i confidencialitat exigides per la legislació vigent. L’usuari manifesta que accepta que les seves dades siguin objecte de tractament en fitxers automatitzats sota la titularitat i responsabilitat de l’empresa.

Totes les dades s’integren en fitxers que han estat declarats a l’Agència de Protecció de Dades, d’acord amb la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i el seu Reglament, sent el seu responsable “MG OSONA IMMOBLES DE GESTIO, S.L.” amb domicili a C/ canigó 62, 08500 Vic (Barcelona).

Sobre aquestes dades, li recordem que pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel.lació i oposició intervenint petició escrita dirigida a “MG OSONA IMMOBLES DE GESTIO, S.L..” amb domicili al C/ canigó 62, 08500 Vic (Barcelona), o bé a través de l’adreça electrònica següent dolors@mgimmobiliaria.cat

El client o usuari accepta que MG OSONA IMMOBLES DE GESTIO, S.L., li remeti informació sobre els béns o serveis que comercialitzin. L’acceptació del client o usuari per tal que puguin ser tractades o cedides les seves dades en la forma establerta en aquest paràgraf, té sempre caràcter revocable, sense efectes retroactius, d’acord amb el que disposen els articles 6 i 11 de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de Desembre.

Aquestes Condicions Generals es regiran per la llei espanyola. Per a qualsevol controvèrsia que pugui derivar de l’aplicació dels serveis o interpretació o aplicació de les Condicions Generals, l’Empresa i l’usuari, amb renúncia expressa al seu fur propi es sotmeten al dels Jutjats i Tribunals de Vic

MG OSONA D’IMMOBLES GESTIO SLU
Carrer Canigó, 62
08500 VIC
B64964760
Registre mercantil de Barcelona
Tom 41.038, foli 66, full número
B-376.670, inscripció 1a.
T. 93 886 61 65
F. 93 886 62 78
dolors@mgimmobiliaria.cat
Cercador